ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Msze Święte - Sandomierz

Informacje o mszach Świętych w sandomierskich kościołach.

Czytaj więcej

Wisła Sandomierz

Informacje o naszej czołowej sandomierskiej drużynie piłkarskiej - Wisła Sandomierz

Czytaj więcej

Sandomierz

Kalendarz wydarzeń

Czytaj więcej

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

W dniu 17 lutego 2023r Burmistrz Miasta Sandomierz wydał OBWIESZCZENIE UA.6733.1.2023.MPA w którym możemy przeczytać:

zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-224 Kielce

pod nazwą: „Budowa budynku Filii UJK w Sandomierzu” przy ulicy Milberta w Sandomierzu,  na działkach o nr ewid.  934/133, 934/135 – Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy.

– zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza, w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Tym samym zamiast budowy sądu, będzie budowa Filii UJK :)

Do czasu opracowania projektu i uzgodnień z konserwatorem zabytków „na szybko” tymczasowo zabezpieczono chodnik przed pojawiającymi się zapadliskami i podmywającym go deszczem. Rozwiązanie polega na zastosowaniu systemu odbioru wody z rur spustowych i odprowadzenia jej poza obszar chodników. Jest to zabezpieczenie, które pozwala już teraz wyeliminować powstały problem, docelowe rozwiązanie zostanie wykonane po uzyskaniu stosownej dokumentacji i pozwoleń wymaganych dla obszaru starego miasta.

Całość prac jest pokłosiem zgłoszenia z 19.01.2023r. o zapadającym się chodniku, które przekazałem do UM z prośbą o szybką interwencję.

.

Nerwowemu mieszkańcowi osiedla szpital Serdecznie przypominamy, że Parkingi przy ul. Milberta 4 w większości są MIEJSKIE i darmowe dla mieszkańców Naszego Królewskiego Grodu.

Do bloku przy ulicy Milberta 4 przynależy tylko część parkingu oznaczona na mapce poniżej... Dzięki takiemu rozwiązaniu to gmina odpowiada za utrzymanie i oświetlenie tego terenu.

Bardzo prosimy o niezakłócanie przyjętych zasad współżycia społecznego na terenie naszego osiedla.

P.S. W 2023r. parking przy ulicy Schinzla 7 zostanie utwardzony dodatkową warstwą grysu. Z uwagi na galopującą inflację i brak możliwości sfinansowania tego zadania na chwilę obecną musimy uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość.

Wraz z końcem 2022roku oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przekazał środki finansowe w wysokości ponad 599 tysięcy złotych na konto sandomierskiej lecznicy. Były to środki przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych szpitala. Realizacja projektu odbyła się w trybie przyśpieszonym jak na standardy projektów IT, a za realizację zadania odpowiadał zespół doświadczonych specjalistów z zakresu informatyki i cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu przeszkolono pracowników i dyrekcję szpitala, wdrożono dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania lecznicy. Zakupiono dodatkowe urządzenia służące do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapewniono możliwość dużej rozbudowy systemów IT, przeniesiono na nową infrastrukturę system radiologiczny, który po dziesięciu latach ciągłej eksploatacji i posiadaniu ponad 24 TB danych wymagał już gruntownej przebudowy. Dzięki kierownikowi sekcji informatyki Panu Robertowi Kurosz zakupiono i wdrożono najnowszy polski system SecureVisio NexGen SIEM firmy esecure, który jest zaprojektowany pod kątem spełnienia współczesnych wymagań bezpieczeństwa umożliwiając szybkie wykrywanie incydentów i innych cyber zagrożeń. Pod względem technologicznym i zastosowanym rozwiązaniom sandomierska placówka jest jedną z wiodących wyposażonych w tak doskonałe i najnowsze narzędzia informatyczne. Kwestia wykorzystania i eksploatacji poszczególnych funkcjonalności systemów, które posiada nasza placówka jest teraz w rękach kierowników poszczególnych działów szpitala.   

Projekt pod względem technicznym wymagał koordynacji i znakomitych umiejętności zarządzania zespołem. Wszystkie wdrożone rozwiązania jak i cała dokumentacja przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i sprawnej obsługi tysięcy osób, które w ciągu roku korzystają ze świadczeń sandomierskiego szpitala specjalistycznego.  

Trwają prace dostosowawcze pomieszczeń pod nowy mammograf, który już niedługo pojawi się w sandomierskiej lecznicy. Będzie no nowoczesne urządzenie firmy Fujifilm wraz z którym zamontowane zostaną najnowsze dostępne monitory diagnostyczne wraz z oprogramowaniem do wykonywania opisów badań radiologicznych. Pracownia zlokalizowana została naprzeciw rejestracji do zakładu radiologii, co zapewni szybki i płynny dostęp do badań. Czas zakończenia wdrożenia urządzeń przewidywany jest na koniec grudnia 2022r.

W ramach projektu mającego na celu budowę monitoringu miejskiego jedna z kamer zostanie zainstalowana w okolicy ulicy Dobkiewicza, w taki sposób aby monitorować przystanek ZKM jak i okolice. Dzięki doprowadzeniu sieci światłowodowej w te okolice miasto bez większych przeszkód będzie mogło dalej rozbudowywać tą ważną dla mieszkańców infrastrukturę.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia Zapraszamy do skorzystania z darmowych przejazdów komunikacją miejską. Darmowe przejazdy przeznaczone są zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających Sandomierz.

PRZYPOMINAMY:

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów o kursowaniu autobusów w okresie od 24.12.2022 r. do 08.01.2023 r.

1. W dniu 24.12.2022 r. - autobusy kursują jak w soboty
2. W dniach 25.12.2022 r. i 26.12.2022 r. - autobusy kursują jak w niedzielę i dni świąteczne.
3. W dniach 27.12.2022 r. - 30.12.2022 r. - autobusy kursują jak w dni robocze (dni nauki szkolnej).
4. W dniu 31.12.2022 r. - autobusy kursują jak w soboty
5. W dniu 01.01.2023 r. - autobusy kursują jak w niedzielę i dni świąteczne.
6. W dniach 02.01.2023 r. - 05.01.2023 r. - autobusy kursują jak w dni robocze (dni nauki szkolnej).
7. W dniu 06.01.2023 r. - autobusy kursują jak w niedzielę i dni świąteczne.
8. W dniu 07.01.2023 r. - autobusy kursują jak w soboty.
9. W dniu 08.01.2023 r. - autobusy kursują jak w niedzielę i dni świąteczne.

 

Dzienny Domu Pobytu Seniora w Sandomierzu zostanie uruchomiony już w 2023r. Wysokość odpłatności uczestnika wyniesie maksymalnie 6,50zł dziennie.

Wszelkich informacji udziela Sandomierski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 17A oraz burmistrz Sandomierza.

Dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej ośrodka http://www.ops.sandomierz.pl/ 

 

W dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 191 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych polegający na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do podstawowych zadań pomocy społecznej należy rozwijanie nowych form pomocy społecznej, w tym prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego pobytu.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami samorządy, po uzyskaniu dotacji w ramach programu powinny opracować uchwałę o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Sandomierz w 2022 roku pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu „Senior+”. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Jego powołanie ma na celu zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60+ zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Sandomierscy Seniorzy będą mogli skorzystać z oferty społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

 

 

Bankomat PKO Banku Polskiego jeszcze w tym roku powinien pojawić się na szpitalu lub jego okolicach.
Po zamknięciu punktu PKO na terenie szpitala rozpocząłem starania o uruchomienie bankomatu, który ułatwi wypłacanie gotówki w naszej okolicy na co dzień i w święta.

Jest szansa, że jeszcze w tym roku PKO BP pozytywnie rozwiąże ten temat.

Uzbrajamy się w cierpliwość i spokojnie czekamy ;)

Jedna z największych imprez PZŁ w okolicy. Najciekawszą atrakcją jest darmowy poczęstunek myśliwski (ok godz. 14:00) oraz wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników imprezy.

W programie: Msza Święta, gonitwa za lisem, pokazy psów myśliwskich i sokolnicze, koncert Roberta Kasprzyckiego z zespołem, występ zespołu Raróg z grupą wabiarzy. Ponadto: wystawy przyrodniczo-łowieckie, stoiska myśliwskie, degustacja potraw z dziczyzny, grupy rekonstrukcyjne.

Końcem sierpnia rozpoczęto prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poruszających się w okolicach szpitala. O ile kilka lat temu udało się nam wszystkim wspólnie dzięki budżetowi obywatelskiemu wykonać chodniki. Temat drogi dojazdowej nadal pozostawał niezałatwiony. W 2021r pojawiła się szansa na pozyskanie środków finansowych w ramach poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i właśnie dzięki tym środkom przejścia wraz z dużymi odcinkami drogi dojazdowej do szpitala zostaną wykonane na nowo. Wg mojej oceny powinny spełnić wszelkie standardy bezpieczeństwa dla osób poruszających się w okolicach terenu szpitala.  

 

ok 198 tys złotych będzie kosztowało wybudowanie dojazdu od strony ulicy Milberta i Długiej do działek, które Starostwo Powiatowe w Sandomierzu nie tak dawno sprzedało zainteresowanym inwestorom.

Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego, z puli na budowę dróg dojazdowych do pól. Dotacja wynosi 60 tysięcy złotych. Jest mniejsza o ponad 40 tysięcy złotych od kwoty, o jaką wnioskowano starostwo. Niemniej cieszy, że jakakolwiek droga zostanie wykonana.

 

W dniu dzisiejszym została przegłosowana uchwała zgodnie, z która zostanie przekazane 20 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla chodnika o który wnioskowali mieszkańcy miasta.

Jest to kolejny temat, który udało się przeforsować, aby rozwiązać istniejące problemy przy ulicy Pallotyńskiej.

W najbliższy weekend będzie okazja, aby nie tylko zobaczyć winnice, ale również porozmawiać z ich właścicielami o specyfice uprawy i produkcji wina. Temu będzie służył Piknik Kwitnącej Winorośli. 

W ramach Pikniku w Winnicy Nadwiślańskiej położonej w Górach Pieprzowych w Kamieniu Łukawskim odbędzie się dwudniowa impreza połączona ze zwiedzaniem okolicznych winnic ale i degustowaniem ich wyrobów.
Rozpoczęcie pikniku Kwitnącej Winorośli zaplanowano na piątek 17 czerwca w winnicy w Kamieniu Łukawskim. Od godziny 16 czynne będą stoiska z tradycyjnym jedzeniem: KGW z Gminy Dwikozy oraz z Milczan. Będą  oczywiście też stoiska degustacyjne winnic z Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego. A o godzinie 18.00 wystąpi zespół Dawid Band.
W sobotę 18 czerwca piknik rozpocznie się już o godzinie 13.00. Na turystów czekać będą stoiska z tradycyjnym jedzeniem oraz degustacyjne winnic z Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego. Około godz.17.00 zaplanowany jest koncert duetu Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. W wszystko to w Winnicy Nadwiślańskiej, Kamień Łukawski 8.

"Myk" miał polegać na wybudowaniu 33,74-metrowego domu jednorodzinnego z 56 przypisanymi mu miejscami parkingowymi oraz drogami manewrowymi o powierzchni 1890 metrów kwadratowych, a tuż obok pawilon handlowy zajmujący 2113 metrów kwadratowych z  29 miejscami postojowymi i mniejszą powierzchnią manewrową...

Przypisanie tak dużej liczby miejsc parkingowych (56) oraz powierzchni dróg manewrowych (1890,02m2) budynkowi mieszkalnemu o powierzchni 33,74m2 - zamiast racjonalnej ilości np. 2, w stosunku do ilości miejsc parkingowych (29) i dróg manewrowych przypisanych pawilonowi handlowemu o powierzchni 2113,33m2, stanowi próbę obejścia wymogów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących procentowego limitu dla powierzchni przeznaczonej dla funkcji dopuszczalnej dla terenów 11MN i 12MN tj. 30%. Nie do zaakceptowanie jest również fakt przyjęcia przez autora projektu ( i zaakceptowany przez organ pierwszej instancji), że do obsługi budynku jednorodzinnego przypisano większą powierzchnię dróg niż do pawilonu handlowego.

Tym samym decyzja została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdyż decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postepowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

GALERIA

Zdjęcia naszych mieszkańców przedstawiające początki budowy Bloków Schinzla 1 i 3. Jeśli macie więcej zdjęć to prosimy ! :)

Oglądaj

Przebudowa Schinzla - Dobkiewicza

Oglądaj

Piknik na Schinzla 2022

Oglądaj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More