ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Dot. wyboru oferty w postępowaniu przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza w Sandomierzu etap 1”

Zamawiający - Gmina Miejska Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego INTERBET ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg. Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała – poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%, skrócenie terminu realizacji – 20%, wydłużenia okresu gwarancji – 20%).