ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Dot. wyboru oferty w postępowaniu pn „Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu”

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez Firmę Drogową TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C. ul. H. Sienkiewicza 231 B, 39-400 Tarnobrzeg, oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena brutto – 60%, skrócenie terminu realizacji - 20%, wydłużenie okresu gwarancji - 20 %).

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.