ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

Witaj na stronie osiedla Kruków (szpital)

 Dołącz

Dzienny Domu Pobytu Seniora w Sandomierzu zostanie uruchomiony już w 2023r. Wysokość odpłatności uczestnika wyniesie maksymalnie 6,50zł dziennie.

Wszelkich informacji udziela Sandomierski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 17A oraz burmistrz Sandomierza.

Dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej ośrodka http://www.ops.sandomierz.pl/ 

 

W dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 191 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych polegający na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do podstawowych zadań pomocy społecznej należy rozwijanie nowych form pomocy społecznej, w tym prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego pobytu.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami samorządy, po uzyskaniu dotacji w ramach programu powinny opracować uchwałę o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+”. Gmina Sandomierz w 2022 roku pozyskała dotację na utworzenie Dziennego Domu „Senior+”. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Jego powołanie ma na celu zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60+ zamieszkałych na terenie gminy Sandomierz, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Sandomierscy Seniorzy będą mogli skorzystać z oferty społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.