ważny
Numer Alarmowy

Straż miejska
15 81 54 126

W dniu 17 lutego 2023r Burmistrz Miasta Sandomierz wydał OBWIESZCZENIE UA.6733.1.2023.MPA w którym możemy przeczytać:

zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25-224 Kielce

pod nazwą: „Budowa budynku Filii UJK w Sandomierzu” przy ulicy Milberta w Sandomierzu,  na działkach o nr ewid.  934/133, 934/135 – Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy.

– zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza, w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Tym samym zamiast budowy sądu, będzie budowa Filii UJK :)